وبگاه فرسنگ

اين وبگاه تا اطلاعات ثانوي روزه سكوت است

بایگانیِ امنيت اجتماعي

برقراري امنيت اجتماعي با كيست؟

مسعود رفيعي طالقاني

نيروي انتظامي در ايران ، اين روزها با طرح ارتقا امنيت اجتماعي شناخته مي شود و البته روساي آن نيز مي كوشند تا با همين طرح بر عملكرد خود مهر تاييد بزنند. تاكنون نقدهاي بسياري نيز در زمينه عملكرد اين نيرو گفته و منتشر شده است.گمان مي كنم در ميان همه نقدهايي كه در كشور به نيروي انتظامي و عملكرد آن طي ساليان مختلف صورت گرفته است ، بهترين نقد را احمد مسجد جامعي عضو اصلاح طلب شوراي شهر تهران انجام داده باشد.مسجد جامعي كه با محوريت موضوع امنيت اجتماعي سخن گفته ، تاكيد كرده است كه اين كار – برقراري امنيت اجتماعي – اصلا مربوط به نيروي انتظامي نمي شود چرا كه مسائل مختلفي نظير شغل‌، حيثيت و آبروي افراد از مهمترين شاخه هاي امنيت اجتماعي هستند كه آن هم بايد توسط مديران شهري و خود مردم ، مديريت شود.اين درست تابعي از رشد فرايند دموكراتيزاسيون در جامعه است كه مردم و نهادهاي مدني را در پيدايش امنيت خود تشويق مي كند از اين رهگذر برقراري امنيت اجتماعي را به نيروهاي پليس با برخوردهاي مطلقا سلبي وانمي گذارد. اين سخنان مسجد جامعي اما در شرايطي بيان مي شود كه نهادهاي مدني در ايران همچنان در حاشيه هستند و تاثير چنداني در روند برقراري امنيت اجتماعي در جامعه ندارند و عليرغم تمامي نقدها و انتقادات گسترده بر نحوه عملكرد اين نيروي نظامي و خصوصا طرح موسوم به ارتقا امنيت اجتماعي آن ، فرماندهان جديد نيز بر روش اسلاف خود تكيه مي كنند.

پرسش اينجاست كه آيا نبايد سازو كاري ايجاد شود كه سخناني نظير سخنان مسجد جامعي ، در جامعه شنيده شوند و وراي آن مسئولان را وادار به پذيرش نقدها گرداند. هر چند كه اين عضو شوراي شهر تهران در سخنان ديگرش شهروندي را به رسميت نشناخته و هنوز هم بر اين باور است كه ما فقط زيست شهري داريم و نه ظوابط شهروندي.

Advertisements